E-Mail ID : ksrpsrpc2014@ksp.gov.in | Helpline No : 080-22943346
 
APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN & WOMEN)-2016
«±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï - PÉ.J¸ï.Dgï.¦ (¥ÀgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016
Only (Men & Women)
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 10/£ÉêÀÄPÁw-4/2016-17 ¢£ÁAPÀ: 27/07/2016
 
Final Select List has been uploaded.
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED
TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
NEWS & EVENTS
Sep
27
2017
Final Select List
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN & WOMEN)-2016 , (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Provisional select list
Final Answer Key
Provisional Answer Key A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 05/03/2017

Written Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN & WOMEN)-2016 , Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Written Examination has been fixed on 05.03.2017. Call letter will be uploaded Shortly.
DAR Ground , Dharwad to 2nd Bn, Macche Ground, Belagavi.

SRPC-KSRP, ET & PST Scheduled on 02.01.2017 to 05.01.2017 at DAR, Ground, Dharwad is postponed and revised scheduled date is fixed on 09/02/2017, 10/02/2017, 13/02/2017 & 14/02/2017 at 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campaus Post, Mache, Belgaum- 590018.
ET-PST have been postponed for 02-jan-2017 & 03 -jan-2017 & 04-jan-2017 & 05 -jan-2017,revised ET-PST schedule date will be intimated Dharwad Ground candidates only
ET-PST schdule has been postponed of Belagavi ground - Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campaus Post, Mache, Belgaum- 590018. from 05/01/2017 to 10/01/2017
Belagavi ET/PST call letter Commence From 02/01/2017 to 07/01/2017.
Dharwad ET/PST call letter Commence From 02/01/2017 to 05/01/2017.
Ballari ET/PST call letter Commence From 02/01/2017 to 06/01/2017.
The Scheduled ET-PST on 13/12/2016 of SRPC at Police Parade Ground, KSRP, 4th Bn, Koramangala, Bengaluru, BengaluruCity is to be prepone the schedule from 13/12/2016 to 12/12/2016 and District Stadium.
The Scheduled ET-PST on 13/12/2016 of SRPC at District Stadium, Vijayapura is to be postpone the schedule from 13/12/2016 to 16/12/2016.
Bengaluru City ET/PST Commence From 07.Dec.2016 to 09.Dec.2016 , 13.Dec.2016 & 14.Dec.2016.
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
KSRPC- RECRUITMENT -2016, ET-PST SCHEDULE IS POSTPONED ( FROM 13/10/2016 & 14/10/2016 & 17/10/2016 to 19/10/2016), REVISED ET-PST SCHEDULE DATE WILL BE INTIMATED IN DUE COURSE.(Bangaluru City Only)
ET / PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN & WOMEN)-2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.
Bank Challan payment fee is extended till 03/09/2016, candidates are advice to make payment in the respective bank.
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01/08/2016
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
31/08/2016
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
02/09/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 SPL.RPC-KSRP (MEN & WOMAN)/ «±ÉõÀ. Dg惡-PÉ.J¸ï.Dgï.¦(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) GM 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
31/08/2016
Know Your Age
BORN BETWEEN 31.08.1991 AND 31.08.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A,2B,3A & 3B 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 31.08.1989 AND 31.08.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 31.08.1986 AND 31.08.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:-
  • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore
 
«ªÀgÀuÉ;-
  • §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
ET & PST WRITTEN EXAMINATION
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
2 SC,ST,CAT-01 & TRIBAL ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
SPL.RPC-KSRP (MEN & WOMAN)/
«±ÉõÀ. Dg惡-PÉ.J¸ï.Dgï.¦(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)
SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SPL.RPC-KSRP (MEN & WOMAN) 2 Km
10 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 170 Cms for Men
155 Cms for Men (Tribal)
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
75 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) For Tribal
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SPL.RPC-KSRP (MEN & WOMAN) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR WOMEN & EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 158 Cms for Women
150 Cms For Women (Tribal)
  No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Exservicemen
Weight (For Women Only) Not less than 45.kg (Direct women, Excluding Tribal)
 
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
Name of the Battalion
¥ÀqÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
TOTAL
ಒಟ್ಟು
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
1 2nd Battalion 52 49 101 Belagavi
2 5th Battalion - 37 37 Mysuru
3 7th Battalion - 75 75 Mangaluru
4 8th Battalion - 63 63 Shivamogga
5 10th Battalion - 92 92 Shiggavi
6 11th Battalion - 229 229 Hassan
TOTAL 52 545 597
 
NOTE ::
  • Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the Candidates who Qualifies in Endurance Test & Physical Standard Test.
 
n¥Ààt :
  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA)/ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈfù ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè PÉ.J¸ï.Dgï.¦ ¥ÀqÉUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Site is Best View Ie 8 & 9, Google Chrome and Firefox
LAST UPDATE FOR WEBPAGE: 28/07/2016